วิจัย สร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นเลิศ เชิดชูภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น