เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
http://rdi.bru.ac.th/2018/
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
http://rdi.bru.ac.th/2017/research/index.php
ระบบฐานข้อมูลการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์

STU | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ฐานข้อมูล Big Data
สถาบันการบริหารจัดการน้ำชุมชนบุรีรัมย์