กิจกรรมหน่วยงาน

ปฐมนิเทศนักวิจัยชุมชน โครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในฐานะ NODE บุรีรัมย์ หรือ  ศูนย์ประสานงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560 ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 6 ได้จัดปฐมนิเทศนักวิจัยชุมชนในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการใช้จ่ายงบประมาณการดำเนินงานรายโครงการ  และ เพื่อร่วมกันออกแบบระบบกำกับติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานรายโครงการร่วมกัน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ร่วมกันดำเนินการพัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก   จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560  ซึ่งในปีนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการสนับสนุนมากที่สุดถึง 16 โครงการ(พื้นที่) ได้แก่ 

1) การจัดการขยะจำนวน  3 พื้นที่  ได้แก่  1)ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง  2)ต.เมืองแก อ.สตึก  และ 3) ต.โคกล่าม  อ.ลำปลายมาศ

2) การลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณี  จำนวน 1 พื้นที่ ได้แก่                 1)ต.สระทอง อ.หนองหงส์

3) การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่  1)ต.สะเดา  2)ต.ถนนหัก   3)ต.นางรอง  อ.นางรอง  และ 4) ต.สระบัว  อ.แคนดง 

4) การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนจำนวน 1 พื้นที่  ได้แก่ 1) ต.เจริญสุข           อ.เฉลิมพระเกียรติ

5) การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผักปลอดสารพิษในครัวเรือน  จำนวน 2 พื้นที่  ได้แก่  1) ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์  และ 2) ต.ชุมแสง  อ.สตึก

6) การส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน  จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่                 1) โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย  2) โรงเรียนบ้านประทัดบุวิทยา ต.ป่าชัน                อ.พลับพลาชัย  3) โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง  ต.บ้านดู่  อ.นาโพธิ์  และ 4) โรงเรียนบ้านแสลงพัน  ต.แสลงพัน  อ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ  ครอบคลุมพื้นที่ 16 ตำบล  10 อำเภอ  ในจังหวัดบุรีรัมย์                        มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย  หัวหน้าโครงการจากกลุ่มองค์เครือข่ายชุมชนในแต่ละตำบล  ผู้บริหารโรงเรียนและทีมงานในแต่ละโครงการ  จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

 

แชร์ข่าวนี้