วารสารวิชาการและแหล่งตีพิมพ์บทความ

วารสารวิชาการภายในมหาวิทยาลัย

ชื่อวารสาร หน่วยงาน อยู่ในฐานข้อมูล เว็บไซต์วารสาร
รมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ TCI 1 http://rommayasan.bru.ac.th
วารสารวิจัยและพัฒนา  สถาบันวิจัยและพัฒนา  TCI 2  http://rdijournal.bru.ac.th
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเทียน  TCI 2  http://journal.bru.ac.th
วารสารสหวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ  http://journalfms.bru.ac.th
 วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์  http://scijournal.bru.ac.th

ฐานข้อมูลวารสารและแหล่งตีพิมพ์นานาชาติ

SCOPUS

ISI