วารสารวิจัยและพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์
ปีที่ 2
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2

ข่าววารสารวิจัย

ขอเชิญส่งบทความลงวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี (TCI กลุ่ม 2) โดยสามารถส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ http://e-journal.sru.ac.th 103

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ในรูปแบบ E-journal  โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดบทความของวารสารได้ที่ www.journal.nu.ac.th

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ เพื่อเผยแพร่ใน วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Academic Journal Uttaradit Rajabhat University

รายละเอียด