วารสารวิจัยและพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ข่าววารสารวิจัย

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ในรูปแบบ E-journal  โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดบทความของวารสารได้ที่ www.journal.nu.ac.th

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ เพื่อเผยแพร่ใน วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Academic Journal Uttaradit Rajabhat University

รายละเอียด