กิจกรรมหน่วยงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์ พีรพันธ์, ศาสตราจารย์เมธี ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ, รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล วิเชียรศิลป์, อาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ  ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แชร์ข่าวนี้