กิจกรรมหน่วยงาน

โครงการอบรมการบริหารจัดการและการจัดซื้อจัดจ้างในงานวิจัย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

แชร์ข่าวนี้