ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญคณะอาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรเครือข่ายอุทยานวิทย ...
อ่านเพิ่มเติม
/ announce
กรอบประเดนงานวิจัย 7 ประเดน ดังนี้ กรอบวิจัยที่ 1 การศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้ กรอบวิจัยที่ 2 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ Featured news

ข่าวกิจกรรม สวพ./Activities

Loading...

Presentation สวพ.

บทความ

วารสารวิจัยและพัฒนา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563  
ISSN (print) 1906-1641
ISSN (Online)2672-9865
ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579

Line Open Chat: RDI