Research Database System Online ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ National Research Management System
แผนที่แสดงตำแหน่งพื้นที่วิจัยตามจุดพิกัดต่างๆที่นักวิจัยได้ลงพื้นที่ปฏิบัติแล้ว
ดาวน์โหลดแบฟอร์มต่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนา และเอกสารจากสถาบันวิจัยแห่งชาติ วช
-ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สวพ.
-ประมวลข่าวกิจกรรม สวพ.