Research Database System Online ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ National Research Management System
ดาวน์โหลดแบฟอร์มต่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนา และเอกสารจาก วช

 

การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์

 

-ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สวพ.

ข่าวย้อนหลัง
-ประมวลข่าวกิจกรรม สวพ.
ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

วารสารวิจัยและพัฒนา
ปีที่13 ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน 2561

วารสารนี้ใช้ฐานข้อมูลgเว็บไซต์Thaijo และวารสารอยู่ในกลุ่มที่2  ฐาน TCI
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RDIBRU/index

การถอดบทเรียนจากการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านส้มป่อย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์  สนับสนุนโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง