ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกร ...
อ่านเพิ่มเติม
/ announce
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ announce
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : ขอบเขตการสนับสนุนทุนด้านสัตว์เศรษฐกิจ.pdf คู่มือนักวิจัย ครั้ง 1 ณ 2906 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ announce
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1. ประกาศ วช. เรื่องการรับข้อเสนอ ปี 65.pdf 2. ขอบเขตทุนวิจัยนวัตกรรมโค ...
อ่านเพิ่มเติม
/ announce

ข่าวกิจกรรม สวพ./Activities

วารสารวิจัยและพัฒนา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563  
ISSN (print) 1906-1641
ISSN (Online)2672-9865
ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579

Line Open Chat: RDI