การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

Featured news

โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
The 47th National Graduate Research Conference

วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, จังหวัดมหาสารคาม