ผลการพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2561 (ประจำปีงบประมาณ 2562)