กำกับ ติดตามรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ปีงบประมาณ 2564

news

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการโครงการ กำกับ ติดตามรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ปีงบประมาณ 2564  เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและภายใน เพื่อร่วมสังเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ โดยมีโครงการที่ร่วมรายงานทั้งสิ้น 12 โครงการ ซึ่งจะนำผลการสังเคราะห์และข้อเสนอแนะนำไปปรับปรุงในแต่ละโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น