ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562(Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562

Featured news

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562  (Thailand Research Expo 2019)  ระหว่างวันที่  7-10 เมษายน 2562   ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร  รายละเอียดงานประชุม Poster งาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  https://www.thailandresearchexpo2019.com/

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน  โดยทั้งนี้สถาบันวิจัยจะอำนวยความสะดวกเรื่องรถรับส่งในการเดินทาง ไป-กลับ  กรณีเดินทางกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามวันเวลาที่กำหนด

ลิ้ง https://goo.gl/YByvDX

หมายเหตุ ปิดรับการสำรวจภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดการเดินทางและการขออนุญาตไปราชการได้ที่
คุณเสาวนิตย์ วิงมูล  085-0238687