ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม”ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์”

Featured news

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ “ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์”  จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดอบรมระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561  ณ  ณ ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 

ฟรี!!! ไม่มีค่าลงทะเบียน  โดยลงทะเบียนและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ 

http://acc.msu.ac.th/mbs_training/ipt/