ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Featured news

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ภายใต้หัวข้อ “วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society”  (Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society) วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ท่านสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)  ได้ที่เว็บไซต์  http://dept.npru.ac.th/conference11/  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เมษายน