ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562

Featured news

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกท่าน ร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15   ภายใต้หัวข้อ ” 51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน  ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม  ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งสามารถดูรายละเอียด ตามเว็บไซต์นี้  http://research.msu.ac.th/mrc15/