ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ “เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019” ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Featured news

มหาวิทยานราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายทางธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ 5 สถาบันและมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เรื่อง “เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019”  ในระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://conference.pnu.ac.th