งานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ครั้งที่ ๖ “น้ำกับวิถีชีวิตชุมชนอีสาน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Activities

“โครงการสัมมนาเชิงวิชาการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นบุรีรัมย์”  งานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ครั้งที่ ๖ “น้ำกับวิถีชีวิตชุมชนอีสาน”     เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมใหญ่ ๒ อาคาร ๑๘ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่  ทั้งนี้ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัด นายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ  กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ และรองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้ร่วมงาน  โดยมีการแสดงการละเล่นพื้นบ้านกันตรึมจากโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม   จากนั้นมีการเวทีเสวนาหัวข้อ “แนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์” ผู้ร่วมเสวนา โดย  ..จะเด็ด นวลมณี: รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคง จังหวัดบุรีรัมย์ (กอ.รมน. จังหวัดบุรีรัมย์) ,พ่อคำเดื่อง ภาษี : ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ , นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม : ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์,นางสนิท ทิพย์นางรอง : ปราชญ์ชาวบ้านด้านการจัดการน้ำชุมชน,อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และดำเนินรายการโดย  นางมนัญญา ม่วงสมมุข : ผู้ประกาศข่าว สวท.บุรีรัมย์   

หลังจากนั้นเวลา 11.00 น. มีการ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้ง อย่างยืน”  โดย ดร.รอยล  จิตรดอน : เลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   ต่อมาเวลา 13.00 น.  เวทีถอดบทเรียน “การขับเคลื่อนและขยายผลเครือข่ายปราญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์” โดย – พ่อคำเดื่อง ภาษี : ประธานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ , นายไพรัตน์ ชื่นศรี : รองประธานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ , คณะทำงานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์   และดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ : เลขานุการเครือข่ายปราชญ์ฯ