บุคลากร

Imagesชื่อ-สกุลตำแหน่ง
อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์บัญชา นวนสายรองผู้อำนวยการฝ่ายหนุนเสริมภายในและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารินี ม้าแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโครงการสู่การใช้ประโยชน์
อาจารย์ ดร.อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศารองผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
อาจารย์ณัฐพล วงษ์รัมย์รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการฐานข้อมูลและบทความวิจัย
นางธนภร จรูญรักษ์หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
นางสาวพัชรียา วิสายอนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเสาวนิตย์ วิงมูลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายมานะ สลุบพลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหาร