ประกาศทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

Featured news

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
๑) มีสถานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยผ่านการเรียนรายวิชาวิจัยเฉพาะสาขามาแล้ว ณ วันพิจารณาทุน
๒) เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิจัยเฉพาะสาขา ปัญหาพิเศษ ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ต้องไม่ใช่ในรูปแบบของการเรียนการสอนทำวิจัยในสาขานั้นๆ
๓) เป็นผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งมีกระบวนการกลั่นกรองตามหลักวิชาการหรือหลักการวิจัยที่ถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง
๔) ไม่รับทุนซ้ำซ้อนกับโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ หรือจากการละทิ้งโครงการ
๕) อาจารย์ที่ปรึกษา ๑ ท่าน เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยได้ ไม่เกิน ๒ โครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบและแบบฟอร์มการขอทุน ด้านล่างนี้

ประกาศและแบบฟอร์ม ดังนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 044 611 221 ต่อ 7301  โทร  085-0238687  คุณ เสาวนิตย์ วิงมูล   (พี่เก้)