ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Featured news

ตามที่คณะอนุกรรมการด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น  ได้ประกาศทุนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้แก่
อาจารย์วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรีรัมย์  ดังประกาศดังนี้