ประกาศผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

Featured news

   
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑)  ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๕๐ พรรษา  มหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยได้รับสมัครเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว บัดนี้  คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการพิจารณา  และตรวจสอบคุณสมบัติของสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

                   ในการนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จึงขอแจ้งผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัย รุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยบุคลากรของท่าน  ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการตามกำหนดวัน และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน    ทั้งนี้  ขอให้ผู้ผ่านการพิจารณาแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการผ่านทางลิ้งด้านล่างนี้  พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ – นามสกุล หากผิดพลาดให้แจ้งกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านทาง นางสาวเสาวนิตย์  วิงมูล  ผู้ประสานงาน โทร ๐ ๔๔๖๑ ๑๒๒๑  ต่อ  ๗๓๐๑  หรือ  ๐๘ ๕๐๒๓ ๘๖๘๗  ในเวลาราชการ  ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ สำหรับข้าราชการ  พนักงานและบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา  และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ   จากต้นสังกัด  ตามระเบียบของทางราชการ 

>>ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
>>หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
>>แจ้งตอบรับการเข้าร่วมอบรม