ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย R to R สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Featured news


ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดที่มีความสนใจส่งข้อเสนอโครงการ R to R : Routine to Research ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ส่งรายงานการวิจัยที่เคยได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   นางสาวเสาวนิตย์ วิงมูล ผู้ประสานงาน   
เบอร์โทรภายใน 044611221 ต่อ 7301