ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์รูปแบบ กลไกและแนวทางการปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริตเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Featured news

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย ประปีงบประมาณ 2562 โครงการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์รูปแบบ กลไกและแนวทางการปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรม เพื่อการป้องกันและปราบปราบทุจริต

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์วิจัยเพื่อการต่อต้านทุจริต ป๋วย อึ้งภากรณ์ สำนักงาน ป.ป.ช.   โทร 02528 4800 ต่อ 5818,4707

รายละเอียดตามลิ้งนี้

https://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=21781&filename=index