ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์” รุ่น 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Featured news

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” รุ่นที่ 2
ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 36 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
(กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร)

สมัครตามลิ้งนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOTB8QPyTCMeE9c7SqEzSOlpdzDCMRLLfllWXykcGsfXd04g/viewform