ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2561

อาจารย์ ดร.พิสมัย  ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น และ อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561   ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์   กรุงเทพมหานคร   โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยทั้ง4 ท่าน ได้แก่ 
ศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์ พีรพันธ์    ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศาสตราจารย์เมธี ดร.สุทธิพงศ์  หกสุวรรณ    อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์  ดร.จุมพล วิเชียรศิลป์    กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
และ  อาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการนำเสนอภาพรวมในการบริหารงานและกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงานไปแล้วพร้อมพันธกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ต่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน และได้รับคำแนะนำเพื่อนำไปพัฒนาการบริหารจัดการงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อไป.

Scroll to top