ประชุมคณะกรรมการประเมิน สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างท้องถิ่น ประจำปีบประมาณ 2561

Activities

อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งเพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป.