ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562”

อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561  เวลา 14.30-16.00 น ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   ทั้งนี้เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ( Regional Research Expo 2019 ) ในช่วงเดือน มีนาคม 2562 ต่อไป.

Scroll to top