ประชุมชี้แจงการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย วช63

Activities

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประชุมชี้แจงการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย วช 63 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัย อาคาร15 ชั้น5  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์