ประชุมนักวิจัยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัยโครงการ “การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์”ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Activities

เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา  สถาบันวิจัยและพัฒนา  โดย  อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดประชุมนักวิจัยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์ส่ง Concept  Paper ข้อเสนอการวิจัยโครงการ “การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์”ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์  ปีที่  ๒  จำนวนทั้งสิ้น  25 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการวิจัยชุด จำนวน  ๑๒  โครงการ  และโครงการวิจัยเดี่ยว จำนวน  ๑๓  โครงการ  การประชุมครั้งนี้เพื่อพัฒนา Concept  Paper ชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบวิจัยทั้ง ๓ ประเด็นที่ประกาศและมีพื้นที่วิจัยอยู่ใน ๗ ตำบล โดย

          กรอบวิจัยทั้ง ๓ ประเด็น  ได้แก่   

กรอบวิจัยที่ 1 การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเพื่อการเพิ่มมูลค่าและก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น

กรอบวิจัยที่ 2  การสร้างมาตรฐานการบริการเพื่อการเพิ่มมูลค่าและก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น

กรอบวิจัยที่ 3  การสร้างกิจกรรมรองรับการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการเพิ่มมูลค่าและก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น

พื้นที่วิจัยใน  ๗  ตำบล  ได้แก่

                    ๑.  ตำบลจระเข้มาก   อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

๒.  ตำบลโคกกลาง  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

๓.  ตำบลถลุงเหล็ก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

๔.  ตำบลบ้านยาง  อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์

๕.  ตำบลบ้านคู  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์

๖.  ตำบลหนองโสน  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

๗.  ตำบลเจริญสุข  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์

 

กระบวนการประชุมในครั้งนี้  นักวิจัยของแต่ละพื้นที่ได้ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือกันในประเด็นต่างๆ ที่จะสามารถทำโครงการวิจัยเป็นชุดโครงการในลำดับต่อไป  ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้กำหนดให้นักวิจัยส่ง Concept  Paper  หลังการพัฒนา ในวันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๑  นี้