ประชุมประกาศผลพิจารณา โครงการบูรณาการวิจัย วช 62

Activities

อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัด ประชุมประกาศผลพิจารณา โครงการบูรณาการวิจัย วช 62  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณิกา อาคาร 15 ชั้น 2  โดยมีรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา  รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้