ประชุมระบบข้อมูลครัวเรือนยากยนในระดับพื้นที่ โดยหน่อยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

news

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมระบบข้อมูลครัวเรือนยากยนในระดับพื้นที่ โดยหน่อยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดย ดร. แมน ปุโรทกานนท์ ประธานดำเนินการประชุม เพื่อทำความเข้าใจกับการดำเนินงานชุดทุน บพท.ชุดแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และพร้อมเดินหน้าร่วมกับแหล่งทุน และพื้นที่ ที่ได้รับผิดชอบในลำดับต่อไป