ประชุมร่วมคณะทำงานจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทุเรียนน้ำแร่จังหวัดบุรีรัมย์

news

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์บัญชา นวนสาย อาจารย์ณัฐพล  วงษ์รัมย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์เทพพร โลมารักษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) ทุเรียนน้ำแร่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายปรารภ  ลิไธสง  พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน