07 ก.พ.

ประชุมหัวหน้าสถาบันการศึกษา/ตัวแทนเข้าร่วมจัดงาน วช.ภูมิภาค 2019

อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประชุมหัวหน้าสถาบันการศึกษา/ตัวแทนเข้าร่วมจัดงาน วช.ภูมิภาค 2019  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562   ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับคณะผุ้บริหาร  ทั้งนี้เพื่อให้คณะผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับทราบถึงรายละเอียดและกำหนดการจัดงาน วช.ภูมิภาค 2019 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ต่อไป