ประชุมเปิดพื้นที่ โครงการจัดการทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก พื้นที่เส้นทางการค้าโบราณ จังหวัดบุรีรัมย์ (บพท)

news

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เข้าร่วมประชุมเปิดพื้นที่ โครงการจัดการทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก พื้นที่เส้นทางการค้าโบราณ  ตลาดเก่าห้วยราช ตำบลบ้านสนวน  และตลาดเก่าบ้านสวยจีก จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2564 “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่”  (บพท)  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ  ที่ว่าการอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

เครดิตภาพ : บัญชา นวนสาย