ประชุม ชี้แจงแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา

Activities

อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม ชี้แจงแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย สวพ. ขอความร่วมมือให้นักวิจัยพัฒนา Concept Paper ส่งให้ สวพ. ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 นี้ เพื่อ สวพ. จะได้นำเสนอกับทาง วช. ในการประชุมที่เขาใหญ่ 10 กันยายน นี้ต่อไป.