ประชุมConcept  Paper ข้อเสนอการวิจัยโครงการ “ท้าทายไทย”

Activities

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา  สถาบันวิจัยและพัฒนา  โดย  อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดให้นักวิจัยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีส่ง Concept  Paper ข้อเสนอการวิจัยโครงการ “การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์”ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์ ปีที่ ๒ ได้นำเสนอ Concept  Paper ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.ปรีชา  อุยตระกูล  และ รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร  จันทร์พาณิชย์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบวิจัยทั้ง 3 ประเด็นที่ประกาศและมีพื้นที่วิจัยอยู่ใน 7 ตำบล         กระบวนการในครั้งนี้  ทางคณะผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้สถาบันวิจัยและพัฒนาจัด Work shop ให้กับนักวิจัยในการพัฒนา Concept  Paper