ประวัติความเป็นมา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เริ่มแรกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ที่กำหนดให้ออกพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา” มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยและบริการด้านการฝึกอบรมการบริการและพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม วิทยาลัยครูทั่วประเทศว่า “สถาบันราชภัฏ” จึงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักวิจัยและบริการวิชาการ” และในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 อันมีผลให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏและมีสภาพเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ ส่งผลให้สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมีการปรับโครงสร้างใหม่เป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา” (Research and Development Institute)