ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เริ่มแรกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ที่กำหนดให้ออกพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ โดยใช้ชื่อว่า  “ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา”  มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยและบริการด้านการฝึกอบรมการบริการและพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ  ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม วิทยาลัยครูทั่วประเทศว่า “สถาบันราชภัฏ” จึงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักวิจัยและบริการวิชาการ” และในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย  ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 อันมีผลให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏและมีสภาพเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ ส่งผลให้สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมีการปรับโครงสร้างใหม่เป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา”  (Research and Development  Institute)