ปรัชญา

สร้างสรรค์งานวิจัย  ต่อยอดภูมิปัญญา  พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

วิสัยทัศน์

บริหารจัดการงานวิจัยทุกระดับให้ได้มาตรฐาน  พัฒนาเครือข่ายงานวิจัยให้ เข้มแข็ง  สรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับ คุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่สากล

พันธกิจ

 • บริหารจัดการงานวิจัยทุกระดับให้ได้มาตรฐานเชิงคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • สร้างสมรรถนะด้านงานวิจัยให้กับคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและสื่อสารได้หลากหลายช่องทาง
 • พัฒนาระบบและกลไกการทางานวิจัยที่เอื้อต่อการทำงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • พัฒนาระบบและกลไกที่เอื้อต่อการวิจัยด้านนวัตกรรม การผลิตผลงานสร้างสรรค์ และการจัดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 • เป็นศูนย์จัดการความรู้เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์จริงในชุมชนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

 • ยกระดับมาตรฐานคุณภาพงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับ
 • บริหารจัดการงานวิจัยทุกระดับเพื่อการควบคุมคุณภาพงานวิจัย
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศระหว่างมหาวิทยาลัย บุคคล หน่วยงาน เพื่อการพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัย ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
 • พัฒนาระบบและกลไก (ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ) ให้ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพงานวิจัย
 • จัดทำฐานข้อมูลท้องถิ่นให้เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและให้บริการชุมชนด้านวิชาการ
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการวารสารวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับขึ้นสู่ฐาน 1 และฐานสากล
 • การจัดการความรู้งานวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

เป้าหมาย

 • นักวิจัยทุกระดับมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • มีหน่วยจัดการงานวิจัยเฉพาะทางเพิ่มขึ้น
 • มีกระบวนการพัฒนานักวิจัย พี่เลี้ยงนักวิจัย ไปสู่การเป็นเมทีวิจัยและเมทีวิจัยอาวุโส
 • มีระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • มีระบบสนับสนุนงานวิจัยให้สามารถรองรับการทางานวิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
 • ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
 • มีระบบฐานข้อมูลการวิจัยที่เป็นแหล่งค้นคว้าแก่นักวิจัยทุกระดับและหลากหลายช่องทาง
 • ผลงานของนักวิจัยทุกระดับได้รับการเผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง