ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์
1.1 ปรัชญา
วิจัย สร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นเลิศ เชิดชูภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.2 ปณิธาน
  1. สร้างสมรรถนะด้านงานวิจัยให้กับคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน บุคคล หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกเพื่อการพัฒนาสถาบัน ชุมชน สังคมเครือข่ายการวิจัยในท้องถิ่นและระดับประเทศ
  3. ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับความรู้การทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง
  4. รวบรวมข้อมูลในสถาบันและท้องถิ่นเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  5. การจัดการความรู้เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์
3.3 เป้าหมาย
  1. อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีประสบการณ์ทำวิจัย และมีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  2. มหาวิทยาลัยมีทีมนักวิจัยที่มีคุณภาพ
  3. ผลงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์
  4. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  5. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
  6. มีศูนย์ข้อมูลที่เป็นแหล่ง ค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์และประชาชน
  7. เป็นสถาบันวิจัยและบริการวิชาการที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากสังคม
4.4 นโยบาย
  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพงานวิจัยด้วยระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดพลังแห่งปัญญา สู่การพัฒนาท้องถิ่น
1.5 วัตถุประสงค์
  1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านงานวิจัยให้กับคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน บุคคล หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อการพัฒนาสถาบัน ชุมชน สังคม เครือข่ายการวิจัยในท้องถิ่นและระดับประเทศ
  3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา มีศักยภาพในด้านการวิจัยสูงขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นได้
  4. เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นให้เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและให้บริการชุมชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาสถาบันและชุมชน
  5. เพื่อจัดระบบงานวิจัยด้วยการจัดการความรู้ ให้มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ