ปรึกษาหารือ แผนการดำเนินงาน show and share และเตรียมความพร้อมในการบริการจัดการทุนวิจัย บพท.ประจำปี 2564

news

สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ เป็นประธานร่วมปรึกษาหารือ แผนการดำเนินงาน show and share และเตรียมความพร้อมในการบริการจัดการทุนวิจัย บพท.ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 1 อาคาร 1 ชั้น 1