29 ม.ค.

ผลการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา 2561 (ประจำปีงบประมาณ 2562) งวดที่ 3

ผลการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา 2561 (ประจำปีงบประมาณ 2562) งวดที่ 3  เมื่อวันที่ วันที่ 28 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้น 5 อาคาร 15   โดยมีอาจารย์บัญชา นวนสาย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการพิจารณา ในครั้งนี้ และจะดำเนินการตามขั้นตอนเบิกจ่าย ต่อไป.

เอกสารแนบ