ผู้ทรงคุณวุฒิประจำ สวพ

ศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์ พีรพันธุ์

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ /คุณวุฒิ : สถ.บ. ผ.ม. Ph.D.(Urban Studies) /สาขาเชี่ยวชาญ: การวางแผนภาค และเมือง / สังกัด :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ อภินันท์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ข้าราชการบำนาญ) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ศาสตราจารย์เมธี ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ

ตำแหน่ง : อาจารย์ คุณวุฒิสูงสุด :กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) / สาขาที่เชี่ยวชาญ :นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา / E-mail : suttipong.h@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล วิเชียรศิลป์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ คุณวุฒิสูงสุด :วท.ด.(ปฐพีวิทยา) / สาขาที่เชี่ยวชาญ : ภูมิศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)

อาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์

ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ