พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Activities

คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร  เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี รองศาสตร์ตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดี เป็นประธานในงาน  
ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่๙ ที่ได้ทรวงมอบให้ปวงชนชาวไทย
และร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๑๐ รูป