มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 จัดโครงการรายงานผลการวิจัย

news

อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 จัดโครงการรายงานผลการวิจัย ภายใต้ โครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการตนเองของชุมชน  เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น6 อาคารอเนกคุณาคาร

โดยมีกลุ่มที่เข้าร่วมรายงานทั้งสิ้น 7 กลุ่ม ดังนี้

– เกษตรอินทรีย์
– การจัดการทรัพยากร
– การจัดการขยะ
– อาหารชุมชน
– เศรษฐกิจชุมชน
– ชุมชนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอร์(ยาเสพติด)
– ผู้สูงอายุ