มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานวิจัยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

news

วันที่ 26 สิงหาคม เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานวิจัยแก้ไขปัญหาภัยแล้งในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน และมี รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ภายในงาน ดำเนินกิจกรรมโดย อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บรรยายในประเดนการบริหารจัดการน้ำและระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นและวางแผนป้องกันในระยะยาว อีกด้วย