21 มี.ค.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 1/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 1/2562  ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562  ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร   วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์ และอาจารย์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สนใจลงทะเบียนที่ https://ssru.ac.th/news/view/ssru-news110362-07