สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  นำโดย อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น และ อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับศูนย์/สำนัก ประจำปีงบประมาณ 2562 แบบระบบออนไลน์ (Meeting Online)  เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัย 1  อาคาร1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ นำโดย (ประธาน) รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิริ จากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กรรมการ) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง  และ (กรรมการ)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ  ชิณวงศ์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ทั้งนี้ได้รับคะแนนประเมินอยู่ที่ 3.97