สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญเข้าร่วม โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Featured news

โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562
 
# แบบฟอร์มการเสนอผลงาน  (เฉพาะระดับมัธยมศึกษา เเละอุดมศึกษา)
          
 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”

>>ระดับอุดมศึกษา ต้องเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

จัดพิมพ์แบบฟอร์มการเสนอผลงานฯ ให้เรียบร้อยสวยงามตามความเหมาะสม

จัดทำเอกสารจำนวน 15 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด โดยให้ระบุที่เอกสารต้นฉบับ และสำเนา 14 ชุด)

พร้อมแนบซีดีไฟล์ข้อมูล

– แบบฟอร์มการสมัคร บันทึกข้อมูลในรูปแบบ Word และในรูปแบบ PDF 

– รูปภาพของผลงานสิ่งประดิษฐ์โดยบันทึกเป็นไฟล์ JPG หรือ PNG (3-5 ภาพ)