สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

Featured news

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตนักศึกษา นำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562  จัดโดย สำนักงานงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   งานจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562  ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรสการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ   ซึงแบ่งออกเป็น7 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

  1. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร
  2. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพลังงาน
  3. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข
  4. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  5. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
  6. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อศึกษาและภูมิปัญญาไทย
  7. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

ท่านสามารถส่งผลงานได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2561  เพื่อที่จะดำเนินการส่งผลงานของท่านไปยังสำนักงานงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อไป

เอกสารแบบฟอร์ม ดังนี้