สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

Featured news


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง  ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี   
 ทั้งนี้สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562   โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่างๆ  ได้ที่  http://ejs.bsru.ac.th/researchmcru/?cont=aboutjournal