สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับสมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเแปซิฟิค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารพื้นถิ่นเพื่อความยั่งยืน “Food stylist for Food Sustainability”

news

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับสมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเแปซิฟิค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารพื้นถิ่นเพื่อความยั่งยืน “Food stylist for Food Sustainability” โดยได้รับเกียรติจาก เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์ Excecutive Chef กรรมการตัดสินเชฟกะทะเหล็ก ผู้แต่งหนังสือ CREATIVE CUISINE มาเป็นวิทยากร ในการอบรมมีผู้เข้าร่วมอบรม 39 ราย ประกอบไปด้วย 1) ภาคชุมชน มีชุมชนเข้าร่วม 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านโคกเมือง ชุมชนบ้านม่วงทะเล ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ชุมชนบ้านโคกว่าน และชุมชนบ้านโคกมะค่าโหร่น 2) ภาคธุรกิจ ได้แก่ เพลาเพลิน ร้าน Take me home สบายดีบุรีรัมย์ ร้านครัวผักกาด ร้านปันกาแฟ 3) คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จากการได้ดูเชฟประชันสอนและสาธิตการจัดจานทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนจานอาหารและสามารถถ่ายภาพเมนูอาหารของตนเองได้ นอกจากนี้ในช่วงท้ายของการอบรมเชฟประชันได้มอบภาพวาดเมนูที่สร้างสรรค์ระหว่างการอบรมให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเป็นที่ระลึกอีกด้วย